“Jag tycker vi ska ha nolltolerans för olyckor!”

Lars Beckman, Riksdagsledarmot

Med över åtta år i riksdagen är Lars Beckman veteran på den politiska scenen i Sverige. Käpphästen genom åren har varit fritt företagande och vikten av entreprenörskap, men Lars har även engagerat sig i trafiksäkerhetsfrågor och kämpar för ett större fokus på säkerhet och kvalitet i offentliga upphandlingar — som ett sätt att visa vägen gällande Nollvisionen för arbetsplatsolyckor.

Dödsfall på arbetsplatser i Sverige inte minskat ihållande under de senaste 10 åren och 2019 dog 46 personer. Tycker du att arbetsplatssäkerhet är tillräckligt prioriterat bland lagstiftare, översynsmyndigheter och företag?

Ett av problemen är målkonflikter. Ett exempel från trafiksäkerhetsområdet är dubbdäcksförbudet i städer som Uppsala och Stockholm. Detta har införts pga miljömål men konsekvensen blir att yrkeschaufförer tvingas köra med en mindre säkra däck på alla platser, även de som inte har förbud. Det gör deras jobb betydligt mindre säkert.

Generellt tycker jag däremot inte att vi behöver fler regler utan snarare hitta sätt att uppmuntra företag att värdesätta säkerheten i nivå med andra mål. Jag besökt Skanska flera gånger och tycker de är ett föredöme i hur de jobbar med säkerhet. Varje gång det sker en allvarlig olycka på någon av deras byggarbetsplatser världen över så stoppar man arbetet på alla byggen i alla länder. Det är ett bra exempel på hur högt man prioriterar säkerheten där.

Vad kan man göra konkret, från politiskt håll, för att fler företag ska agera så?

Jag tror att många stora och medelstora företag gör ett bra jobb med arbetsplatssäkerheten, men varje arbetsplats är inte bättre än sin svagaste länk. Speciellt inom byggbranschen så har man många olika entreprenörer och underentreprenörer på bygget och man måste se till att varje företag håller en hög kvalitet, inte bara ett lågt pris. Politiskt kan vi uppmuntra detta genom att ställa högre krav på säkerhet vid offentliga upphandlingar och ha det som ett starkare moment i uppföljningen. Jag har sett alldeles för många exempel på när pris får en för stark påverkan på leverantörsvalet och även flera exempel där man kommit överens om ett visst säkerhetsarbete men inte följer upp.

Vi fick med en fråga från det senaste intervjuobjektet, Hans Olov Blom. Han ville fråga dig hur ska vi se till att säkerhetsarbetet inte blir en prisfråga?

Jag tycker vi ska ha nolltolerans för olyckor! Ingen ska behöva tänka att när Greta går till jobbet, kanske hon inte kommer hem igen. Vi måste dessutom inse att säkerhet inte kan komma gratis, det behövs en realistisk prisbild. Man kan inte ställa krav och sen inte vilja betala för det. För tillfället är jag lite förbannad på att vi har en statlig aktör som dumpar priserna på säkerhet inom byggbranschen. Det ger en orealistisk bild av vad säkerhet kostar och uppmuntrar inte att det kommer fler marknadsmässiga konkurrenter och lösningar.

Vem vill du nominera för nästa intervju och vilken fråga vill du ställa?

Pekka Seitola — riskkapitalist, affärsängel och lokalpolitiker. Jag skulle vilja fråga honom hur vi tar tillvara på entreprenörskapet i Sverige. Jag tycker att människor som vågar ta risk och bygga något — entreprenörer och riskkapitalister — är samhällets hjältar!

--

--

Buddywise is a start-up hell bent on saving lives and preventing injuries with computer vision!

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Buddywise

Buddywise

Buddywise is a start-up hell bent on saving lives and preventing injuries with computer vision!